ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้สนับสนุนพัดลม จำนวน 5 ตัว ตัวละ 1,998 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) เป็นเงิน 9,990 บาท (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2554 ติดตั้งที่โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อใช้กับกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ