หน้าที่รับผิดชอบของชมรมฯ

1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนนักศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3. เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษาในทุกๆด้าน
4. เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียน การสอน ของวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้า
สนองตอบความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
5. การดำเนินงานของชมรมฯ ไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมืองหรือลัทธิ ศาสนาใด๐